صاب پاسخی مستقیم است به تمام نیازهای اتاق تمیز و زیر ساخت های مرتبط با آن.
در یک دهه گذشته خدماتی کامل و موفق را به مشتریان نام آشنای خود در صنایع مختلف ارائه نموده ایم.
این مجموعه با پشتوانه سالها تخصص و مهارت در مباحث طراحی،تامین اقلام مصرفی، ساخت، بازنگری، راه اندازی، نگه داری و مستند سازی، کلیه خدمات مرتبط با فضاهای تمیز را در راستای دستور کار خود قرار داده است .

 

معرفی

معرفی
برنامه های منظم نگهداری، کاهش زمان توقف فنی، بازدهی و اطمینان بیشتر را نتیجه می دهد.
گروه صاب با بهره گیری از متخصصان متعهد خود، به کلیه نیازهای اعتبار بخشی مجدد و نگهداری فضای تمیز شما پاسخ می دهد.
ما خدمات اعتبار سنجی و راه اندازی را همراه با نگهداری زیر ساخت ها بر اساس نیاز و برای پشتیبانی شما ارائه می دهیم.