پتروشیمی مبین

اجرای  PUMP.ST های پتروشیمی مبین /  عسلویه    سال ۹۴
عملیات مذکور شامل احداث 3 مرکز پمپاژ به همراه کلیه ملزومات و تجهیزات می باشد.