اتاق تمیز ایستا و پویا

اتاق تمیز

اتاق تمیز را همانطور که قبلا تعریف کردیم عبارت بود از یک فضای تمیز با امکان کنترل شرایط محیطی از جمله فشار هوا و دما و رطوبت و میزان آلودگی که معمولا این فضای تمیز یا برای آزمایش و تحقیق بکار می رود و یا برای تولید کالا های حساس. 

معمولاتاق تمیز با توجه به کارایی آن که چه کاری به خواهد در آن انجام بشود تقسیم بندی می شود اما یک دسته بندی دیگر هم برای اتاق تمیز وجود دارد که عبارت است از اتاق تمیز ایستا و اتاق تمیز پویا که در ادامه آنها را تعریف می کینم.
1- اتاق تمیز ایستا : به اتاق تمیزی گفته می شود که در آن کلیه عملیات های تولید و آزمایش توسط سیستم ها و دستگاه های موجود در آن اتاق تمیز انجام می شود و هیچ گاه در آن انسانی وجود ندارد.
2- اتاق تمیز پویا : به اتاق تمیزی می گویند که تمامی سیستم ها و دستگاه ها نصب شده اند و پرسنل در اتاق تمیز هم فعالیت دارند و با حضور افراد و انسان ها کار های تولید و آزمایشات انجام می شوند.