ایر شاور اتاق تمیز

اتاق تمیز

اتاق تمیز را همانطور که از قبل تعریف کردیم به فضایی گوییم که در آن میزان آلاینده ها به حداقل برسد و برای اینکه این آلودگی به حداقل برسد باید هنگام ورود اشخاص به اتاق تمیز کاری کنیم که میزان آلاینده ها به حداقل برسد تا مانع از ورود آلودگی به اتاق تمیز شویم.

به این منظور در اتاق تمیز های امروزی اتاقک هایی به نام ایر شاور قبل از ورود افراد به اتاق تمیز طراحی می شوند تا بتواند میزان آلودگی روی لباس و بدن شخص را به حداقل برساند. اتاقک ایر شاور حاوی حفره هایی رد سقف و اطراف است که این حفره ها هوای داخل اتاق ایر شاور را با فشار زیاد به داخل خود میکشند.

در واقع این اتاق ایر شاور برای این طارحی شده است تا بتواند قبل از ورود اشخاص به اتاق تمیز آلودگی را از روی لباس آنها بردارد و همچنین هنگام خروج نیز بتواند مواد و تشعشعات مضر را از روی لباس و بدن شخص بردارد. حداقل سرعت هوا در اتاق ایر شاور باید 25 متر بر ثانیه باشد و هوا نیز باید از طریق حفره های ساخته شده از استیل خارج شود که در انتهای آن نیز باید فیلتر های هپا قرار گیرد تا آلودگی ها را جذب نماید.

از اتاق ایر شاور در اتاق تمیز هایی برای زمینه های دارو سازی ، پزشکی ، هوافضا ، شیمیایی ، هسته ای و ... باید استفاده شود.

 

ایر شاور اتاق تمیز
ایر شاور اتاق تمیز