رده بندی اتاق تمیز (کلین روم)

اتاق تمیز(کلین روم)

 

همانطور که در مطالب قبلی ذکر کردیم امروزه اتاق تمیز (کلین روم)کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف دارد که هر کدام از آن اتاق تمیز (کلین روم)ها بر اساس تعداد و حجم ذرات معلق در هوا در دسته های مختلف دسته بندی میشوند. برای دسته بندی انواع اتاق تمیز(کلین روم)استاندارد های خاصی تعریف شده است که بعضی از این استاندارد های اتاق تمیز فقط در کشور های خاصی استفاده می شوند و بعضی نیز بین المللی اند و همه کشور ها برای استاندارد های اتاق تمیز (کلین روم)خود از آن استفاده میکنند.

سیستم های استاندارد اتاق تمیز عبارت اند از:

1- سیستم آمریکایی

2- سیستم بین‌ المللی ISO

3- سیستم بین‌ المللی BS

به عنوان مثال برای سیستم آمریکایی اتاق تمیز(کلین روم) اعدادی بین 100 تا 1000 وجود دارند که اجازه حضور درات معلق با حداکثر سایز 0.5 میکرومتر و یا بزرگتر در هر فوت مکعب نمی دهند. که در ادامه سیستم های اتاق تمیز را معرفی میکنیم.

 

سیستم اتاق تمیز آمریکایی

جدول استاندارد آمریکایی اتاق تمیز(کلین روم)

Class حداکثر تعداد ذرات در هر فوت مکعب

ISO

کلاس برابری با سیستم

≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥5 µm
1 35 7 3 1   ISO 3
10 350 75 30 10   ISO 4
100   750 300 100   ISO 5
1،000       1،000 7 ISO 6
10،000       10،000 70 ISO 7
100،000       100،000 700 ISO 8

 

 

سیستم بین‌المللی ISO

سیستم استاندارد اتاق تمیز ISO اتاق تمیز

Class حداکثر تعداد ذرات در هر متر مکعب FED STD 209E
کلاس برابری با سیستم آمریکایی
≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm
ISO 1 10 2          
ISO 2 100 24 10 4      
ISO 3 1،000 237 102 35 8   Class 1
ISO 4 10،000 2،370 1،020 352 83   Class 10
ISO 5 100،000 23،700 10،200 3،520 832 29 Class 100
ISO 6 1،000،000 237،000 102،000 35،200 8،320 293 Class 1000
ISO 7       352،000 83،200 2،930 Class 10،000
ISO 8       3،520،000 832،000 29،300 Class 100،000
ISO 9       35،200،000 8،320،000 293،000 Room air

 

سیستم بین‌المللی BS اتاق تمیز(کلین روم)

BS ۵۲۹۵ استاندارد بین‌المللی اتاق تمیز(کلین روم)

  حداکثر تعداد ذرات معلق در هر فوت مکعب
Class ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm ≥10 µm ≥25 µm
Class 1 3،000        
Class 2 300،000   2،000 30  
Class 3   1،000،000 20،000 4،000 300
Class 4     200،000 40،000 4،000