روش های تصفیه اتاق تمیز(کلین روم)

اتاق تمیز

برای تصفیه ذرات گرد و غبار و دیگر ذرات و همچنین ایجاد فضای تمیز در اتاق تمیز(کلین روم) روش های مختلفی وجود دارد تا هوا را تصفیه کنیم و اتاق تمیز(کلین روم) را بوجود بیاوریم :

1- استفاده از دستگاه ذره شمار یا پارتیک کانتر

2- بررسی جریان هوادر اتاق تمیز

3- استفاده از محیط های کشت در نقاط مختلف اتاق تقسیم

دستگاه ذره شمار دستگاهی است که تعداد ذرات موجود در حجم معینی از هوا را اندازه گیری میکند در واقع این دستگاه حجم معینی از هوای اتاق تمیز(کلین روم) را می بلعد و پس از تجزیه و تحلیل ذرات آن ذرات ان را در ابعاد مختلف اندازه گیری می نماید.

یکی از روش های دیگر برای دست یابی به فضای تمیز در اتاق تمیز کشت باکتری است که در این روش دست یابی به فضای تمیز در اتاق تمیز (کلین روم)از فضا های کشت باکتری ای مثل بلاد آگار استفاده میشود که برای بدست آمدن اتاق تمیز پلیت هایی حاوی محیط های کشت بلاد آگار را در چندین نقطه اتاق تمیز (کلین روم)قرار می دهند و آنها را به مدت نیم ساعت در محیط اتاق تمیز قرار می دهیم و سپس درب آن را می بندیم و در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت دو روز قرار می دهیم و از نظر ظهور و رشد کلنی باکتری بررسی میکنیم و در صورتی که رشد باکتری ها زیاد بود به این معناست که فضای اتاق تمیز(کلین روم) مناسب نید و باید از روش هایی دیگر فضای اتاق تمیز را دوباره تمیز کنیم.

تصفیه اتاق تمیز
تصفیه اتاق تمیز

اتاق تمیز