سد هوایی کلین روم

کلین روم

ایرلاک (Airlock) یا سد هوایی اتاق تمیز چیست؟

 

 اتاقی است با  ابعاد کم که به اتاق تمیز متصل می باشد . این اتاق مجهز به درهای اینترلاک بوده و در جابجایی نفرات یا اجناس همانند فضای حایل عمل می کند. ایرلاک به نگهداری فشار اتاق و به جلوگیری از ورود هوای کثیف به اتاق تمیز کمک می کند.

 

 airlock bubble     airlock cascade     airlock bubble 2

   Bubble Airlock                                                        Cascade Airlock                                                           Sink Airlock